مشخصات فنی قیر

مشخصات فنی قیر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی قیر های مختلف می تواند در کاربرد های مختلف این محصول بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
در این مقاله مشخصات فنی سه نوع قیر پرکاربد آورده شده است .
.
.
.
. مشخصات فنی قیر 40/50
مشخصات فنی قیر 40/50
.
.
.
.
.
.
.
مشخصات فنی قیر 60/70
مشخصات فنی قیر 60/70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مشخصات فنی قیر 85/100
مشخصات فنی قیر 85/100